Projektový manažment

Projektový manažment mal na starosti riadenie projektu. Projektový manažment bol tvorený jedným koordinátorom projektu a dvomi projektovými manažérmi (po jednom u oboch partnerov). V rámci riadiacej štruktúry na čele projektového tímu stál hlavný koordinátor projektu, ktorým bol štatutárny zástupca hlavného partnera – Obce Veľké Úľany – Ing. František Gőgh, DBA. Ten mal na starosti koordináciu oboch partnerov a jednotlivých aktivít. Pod ním bol spoločný personál, t.j. projektový manažment. Za hlavného partnera aj za cezhraničného partnera bol projektový manažment vykonávaný externe. Na strane Obce Veľké Úľany sa jednalo o spoločnosť VF Project & Marketing s.r.o. a na strane Mesta Jánossomorja sa jednalo o spoločnosť MBM Project s.r.o.. Projektoví manažéri mali na starosti spracovanie Beneficiary report a Pproject report a riadenie aktivít projektu.