Aktivity

Jazdecké preteky

Jednalo sa o organizáciu jazdeckých pretekov v obnovenom areály lesoparku vo Veľkých Úľanoch. Súčasťou pretekov bolo otvorenie zrenovovaného lesoparku, t.j. vybudovaných objektov. Pretekov sa zúčastnili jazdci z regiónu Matúšovej zeme (...

Manuál správania sa v prírode

Aktivita bola zameraná na vydanie pracovného zošita pre žiakov základných škôl. Pracovný zošit nesie názov „Manuál správania sa v prírode“. Venuje sa problematike ochrany prírody a správania sa v prírode. Jedná sa o edukačný materiál s ...

Mapovanie a označovanie stromov

Aktivita bola zameraná na zmapovanie existujúcich stromov primárne v oboch prírodných územiach. Na slovenskej strane v obci Veľké Úľany sa mapovali stromy, ktoré sa nachádzajú v lesoparku, ako aj na ďalších miestach v katastri obce. V ...

Herbár

Deti na slovenskej aj maďarskej strane spoločne vytvárali herbár z listov a rastlín, ktoré našli v katastroch obcí Veľké Úľany a Jánossomorja. S výberom listov a ich identifikáciou pomohli deťom učiteľky základných škôl. Zozbierané...

Súťaž Strom nášho života

Aktivita bola realizovaná u oboch partnerov. Jej úlohou bolo nájsť strom s najkrajším príbehom. Jednalo sa o príbeh stromu, či príbeh človeka, ktorý je spojený s daným stromom. Príbehy písali deti – žiaci základných škôl o stromoch, s ...

Prírodno-športová olympiáda

1 dňová spoločenská aktivita realizovaná v meste Jánossomorja. Aktivita bola určená pre deti zo základných škôl oboch obcí. Deti obsadili miestnu základnú školu, kde spoločne športovali a boli pozrieť aj zrenovovaný park. Zároveň sa...

Škola v prírode – Tábor nezbedníkov

Detský tábor realizovaný vo Veľkých Úľanoch v dňoch 16-20. júla 2018. Jednalo sa o päť dňovú výmennú aktivitu pre žiakov základných škôl z Veľkých Úľan a Jánossomorje. Tábora sa zúčastnilo celkovo 80 detí – 40 domácich a 20 z mesta...

Revitalizácia Svätoštefanského parku v meste Jánossomorja

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať existujúci park v meste Jánossomorja. Park sa nachádza v centre mesta na mieste bývalej jamy, kde sa ťažila hlina na výrobu tehál. Táto jama bola postupne od 50-tych rokov 20. storočia...

Revitalizácia lesoparku a jazdeckého areálu vo Veľkých Úľanoch

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať prírodno-športové územie ležiace na okraji obce. Jedná sa o územie, kde sa nachádza starý jazdecký areál a v jeho blízkosti prebieha ťažba štrku.  V rámci revitalizácie územia boli vykonané...

Komunikácia

Komunikácia je dôležitou súčasťou projektu. Poskytuje informácie širokej verejnosti o realizácii projektu a o jeho podpore z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci komunikácie boli zvolené rôzne nástroje pre...

Projektový manažment

Projektový manažment mal na starosti riadenie projektu. Projektový manažment bol tvorený jedným koordinátorom projektu a dvomi projektovými manažérmi (po jednom u oboch partnerov). V rámci riadiacej štruktúry na čele projektového tímu...