Úvod

Use of the fragments of nature in the former industrial-used areas and in the rural areas

Projekt sa zameriaval na vyzdvihnutie prírodného dedičstva, ktoré tvorí organickú súčasť životov obyvateľov dvoch samospráv – Obce Veľké Úľany a Mesta Jánossomorja...

Ciele

Zmena postavenia a funkcie prírodného dedičstva v rámci území obcí Veľké Úľany a Jánossomorja, ktorá vznikne spojením fragmentov prírody v urbárnych územiach a športovo-spoločenskej funkcie. 

Hlavný cieľ projektu: 
Posilnenie funkcie prírodných území vo Veľkých Úľanoch a Jánossomorji, ktoré vznikli priamo v miestach bývalej priemyselnej výroby v aspekte udržania prírody v urbárnych územiach
Doplnenie funkcie prírodných území o športovú a spoločenskú časť čo prispeje k väčšiemu a lepšiemu využitiu prírodného prostredia
Ochrana prírodného dedičstva zapájaním detí do zvyšovania povedomia o prírode okolo nás a potrebe ju chrániť
Spoločenské aktivity v nových prírodných areáloch poukazujúco na spojenie pobytu v prírode so športom
Vytvorenie novej ponuky voľnočasových aktivít pre domácich a cezpoľných návštevníkov oboch samospráv
Spoločná propagácia prírody ležiacej v srdci vidieckych osídlení

Aktivity

Jazdecké preteky

Jednalo sa o organizáciu jazdeckých pretekov v obnovenom areály lesoparku vo Veľkých Úľanoch. Súčasťou pretekov bolo otvorenie zrenovovaného lesoparku, t.j. vybudovaných objektov. Pretekov sa zúčastnili jazdci z regiónu Matúšovej zeme (do ktorej sa radí aj obec Veľké Úľany) a z regiónu...Tovább...

Manuál správania sa v prírode

Aktivita bola zameraná na vydanie pracovného zošita pre žiakov základných škôl. Pracovný zošit nesie názov „Manuál správania sa v prírode“. Venuje sa problematike ochrany prírody a správania sa v prírode. Jedná sa o edukačný materiál s obrázkami, úlohami a textami zameranými na životné...Tovább...

Mapovanie a označovanie stromov

Aktivita bola zameraná na zmapovanie existujúcich stromov primárne v oboch prírodných územiach. Na slovenskej strane v obci Veľké Úľany sa mapovali stromy, ktoré sa nachádzajú v lesoparku, ako aj na ďalších miestach v katastri obce. V Jánossomorji sa mapovali stromy nachádzajúce sa v parku a ...Tovább...

Herbár

Deti na slovenskej aj maďarskej strane spoločne vytvárali herbár z listov a rastlín, ktoré našli v katastroch obcí Veľké Úľany a Jánossomorja. S výberom listov a ich identifikáciou pomohli deťom učiteľky základných škôl. Zozbierané listy boli následne zdigitalizované a bol vydaný herbár, ako...Tovább...

Súťaž Strom nášho života

Aktivita bola realizovaná u oboch partnerov. Jej úlohou bolo nájsť strom s najkrajším príbehom. Jednalo sa o príbeh stromu, či príbeh človeka, ktorý je spojený s daným stromom. Príbehy písali deti – žiaci základných škôl o stromoch, s ktorými majú pekné spomienky. Slohové práce detí boli...Tovább...

Prírodno-športová olympiáda

1 dňová spoločenská aktivita realizovaná v meste Jánossomorja. Aktivita bola určená pre deti zo základných škôl oboch obcí. Deti obsadili miestnu základnú školu, kde spoločne športovali a boli pozrieť aj zrenovovaný park. Zároveň sa vydali na pútavú cestu za prírodou v okolí mesta Jánossomorja....Tovább...

Škola v prírode – Tábor nezbedníkov

Detský tábor realizovaný vo Veľkých Úľanoch v dňoch 16-20. júla 2018. Jednalo sa o päť dňovú výmennú aktivitu pre žiakov základných škôl z Veľkých Úľan a Jánossomorje. Tábora sa zúčastnilo celkovo 80 detí – 40 domácich a 20 z mesta Jánossomorja. Názov tábora bol: Tábor nezbedníkov. Počas piatich...Tovább...

Revitalizácia Svätoštefanského parku v meste Jánossomorja

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať existujúci park v meste Jánossomorja. Park sa nachádza v centre mesta na mieste bývalej jamy, kde sa ťažila hlina na výrobu tehál. Táto jama bola postupne od 50-tych rokov 20. storočia zasýpaná a boli tu nasadené stromy, čím vznikol mestský park. Park...Tovább...

Revitalizácia lesoparku a jazdeckého areálu vo Veľkých Úľanoch

V rámci aktivity sa podarilo zrevitalizovať prírodno-športové územie ležiace na okraji obce. Jedná sa o územie, kde sa nachádza starý jazdecký areál a v jeho blízkosti prebieha ťažba štrku.  V rámci revitalizácie územia boli vykonané nasledovné činnosti: 

Komunikácia

Komunikácia je dôležitou súčasťou projektu. Poskytuje informácie širokej verejnosti o realizácii projektu a o jeho podpore z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci komunikácie boli zvolené rôzne nástroje pre šírenie informácií o projekte, jeho výsledkoch, cieľoch a ...Tovább...

Projektový manažment

Projektový manažment mal na starosti riadenie projektu. Projektový manažment bol tvorený jedným koordinátorom projektu a dvomi projektovými manažérmi (po jednom u oboch partnerov). V rámci riadiacej štruktúry na čele projektového tímu stál hlavný koordinátor projektu, ktorým bol štatutárny...Tovább...

Partneri projektu

Obec Veľké Úľany

Obec Veľké Úľany je väčšou vidieckou obcou s lokalizáciou v okrese Galanta. Z hľadiska kompetencií je lokálnou autoritou, spravuje svoje územie a poskytuje svojim obyvateľom verejné služby. Obec je národnostne zmiešanou obcou s početnou maďarskou komunitou. Má dlhoročné vytvorené partnerstvo s maďarským mestom Jánossomorja. Samosprávy sa pravidelne stretávajú a majú aj spoločnú projektovú minulosť. Z hľadiska geografického obec leží v blízkosti riek Čierna Voda a Malý Dunaj. Tieto dve rieky determinovali územie obce od nepamäti. Na inundačnom území oboch riek zostali pozostatky štrkopieskov, ktoré sú predmetom ťažby pri obci. Zároveň sú v území pozostatky listnatých lužných lesov, ktoré tvoria lesopark pri obci. Obec sa o tento lesopark stará a plne ho využíva. 

 

Kontakt: 

 

Mesto Jánossomorja

Mesto Jánossomorja leží na hraniciach Maďarska a Rakúska. Jeho poloha je kľúčová pri jeho charakteristike ako medzinárodného mestečka. Mesto má viac ako 6000 obyvateľov a je do značnej miery národnostne zmiešané. Jedná sa lokálnu autoritu sa samosprávnymi funkciami. Spravuje svoje územie a obyvateľom poskytuje verejné služby. Mesto má bohaté skúsenosti s nadnárodnými, cezhraničnými a národnými projektmi, ktorých realizuje každý rok niekoľko. Priamo s obcou Veľké Úľany ju viaže spoločná realizácie projektu HUSK CBC 2007-2013 Objav prírodu, niekoľkých projektov Town Twinning.

 

Kontakt: